Kiểm Tra Hạn Mức Vay 

Vui Lòng Điền Thông Tin Chính Xác Để OCB MINI Kiểm Tra Hạn Mức !

Khách hàng : !::name::!
Số điện thoại : !::phone::!

Khoản Vay Từ OCB MINI Của Bạn Đã Được Duyệt 

CHÚC MỪNG !

35.000.000 VNĐ

Khách Hàng Vui Lòng Đăng Ký Tài Khoản OCB MINI Để Nhận Khoản Vay Trong Ngày 

Đăng Ký Tài Khoản Để Nhận Khoản Vay Ngay